Webová prezentace České republiky

Průvodní zpráva k návrhu vzhledu stránek Czech.cz

Web Czech.cz je koncipován jako oficiální zdroj informací jednak pro turisty a jednak pro zájemce o práci, podnikání, život či studium v ČR. Jeho koncepce se proto soustředí na dva hlavní cíle:

Tento základní koncept je pak doplněn sekundárními funkcemi pro zvýšení atraktivity a uživatelského prožitku:

Struktura a navigace

Z hlediska struktury webu je proto kladen primární důraz na přehlednost členění informací a na kvalitní navigaci. Jádrem každé stránky je proto rozsáhlé navigační menu, které je na úvodní straně ještě zvýrazněno a je její dominantou. Menu je dvouúrovňové, přičemž jeho první úroveň poskytuje rozcestník pro základní témata informací publikovaných na webu, jeho druhá úroveň je skryta a zobrazí se při interakci v uživatelském rozhraní (myš, klávesnice atd.). Toto menu využívá koncepce dnes stále populárnějších "mega menu" (též "rich menu") – namísto minimalistického strohého seznamu se v druhé úrovni prezentuje navigace výrazně graficky zpracovaná, strukturovaná a na poměrně velké ploše. Dnešní technologie dovolují taková menu realizovat s velkou mírou použitelnosti a přístupnosti a umožňují uživateli řádově kvalitnější navigaci k hledané informaci.

Vizuální styl

Menu i další navigační a vyhledávací nástroje (základní i podrobné vyhledávání, mapa webu) doplňuje vizuální styl, který respektuje a podtrhuje použitou strukturu informací. Styl vychází z grafického manuálu ČR. Ten přímo nespecifikuje vzhled webové prezentace, nicméně se zde používají jeho základní grafické konstanty a v maximální míře se prezentace řídí duchem tohoto stylu. Grafika používá předepsané barvy, plochý grafický styl a simplifikované symboly. Stěžejním prvkem tohoto jednotného grafického stylu je zvolený barevný systém a soustava pěti typů "bublin", jejichž prostřednictvím se sdělují informace.

Tento systém je na webu Czech.cz použit takto:

Užití barev

Barevné schéma vycházející z jednotného vizuálního stylu ČR není použito pro tématické rozdělení obsahu (které se na webu tohoto typu v praxi obtížně realizuje), ale pro odlišení typu informace. Tento systém je tak orientován na uživatele coby centrální bod dění (user-centric) pomáhá mu roztřídit informace na ty, které právě potřebuje, a to už na primární vizuální úrovni, bez potřeby číst obsah.

Celý tento vizuální systém je platný jednotně na celém webu a zajišťuje, že uživatel podvědomě, bez potřeby explicitních vysvětlivek, snáze nalezne hledané i související informace. A to jak ve struktuře webu (schéma je použito jednotně v celé navigaci, v menu i mapě stránek), ale i na každé jednotlivé stránce (schéma je užito pro jednotlivé prvky a součásti stránky). Snadno a jediným pohledem je pak možné ve stránce nalézt všechna fakta, dohledat související odkazy, nebo na první pohled najít odkazy na multimédia.

Písmo

Autorské písmo definované grafickým manuálem není z technologických důvodů pro text webových stránek použitelné. Pro webovou prezenatci proto bylo vybráno písmo tvarem a stylem podobné, které je dostupná na většině operačních systémů a může být použito ve webovém prohlížeči bez dalších speciálních požadavků.

Základní písmo: Lucida Sans Unicode, resp. Lucida Grande. Jedná se o moderní lineární bezpatkové písmo, které je stylově podobné písmu John Sans dle grafického manuálu. Tato písma jsou dobře čitelná, jsou v základní instalaci všech národních verzí Windows i Mac a jsou navíc ve verzi Unicode. Což znamená, že bez potřeby změn písma nebo dalších úprav jsou v nich dostupné všechny potřebné znaky všech použitých jazyků – lze je použít jak pro češtinu, tak i pro ostatní východo- i západoevropské jazyky, pro azbuku/cyrilici, pro zobrazení fonetické transkripce (znaky IPA) i pro zobrazení jmen a výrazů v mnoha exotických jazycích – a současně bude shodně dostupné uživatelům ze všech cizích zemí.

Doplňkové písmo: Times New Roman. Toto písmo je přímo předepsáno grafickým manuálem a současně je dostupné ve webových prohlížečích. Je ovšem použito pouze okrajově, pro některé minoritní grafické prvky.