Translations


Manifest Dogma W4

Verze 1.1 | FINÁLNÍ | 26. únor 2003 (update)
Aktuální verze a další informace: http://dogma.pixy.cz
Toto je aktuální verze nahrazující předchozí verzi Dogma W4 1.0
Download: HTML format [archiv ZIP, 233 kB]


Slovníček

Dogma:
autoritativně a exaktně formulované prohlášení doktríny, nepodporované za účelem diskuse, ale pro víru či přesvědčení; systém zásad nebo doktrín, nebo jednotlivá nařízená doktrína; ustanovená a široce dodržovaná zásada nebo názor.
W4:
Worth World Wide Web
Worth:
kvalitní, hodnotný, dostatečně důležitý pro ospravedlnění své existence; mající peněžní hodnotu; mající tomu odpovídající bohatství

Souhrn

Manifest Dogma W4 (W4D) vznikl jako soukromá iniciativa skupiny webdesignérů. Jeho cílem je vytyčení strategie pro tvorbu webů podle přísně vymezených pravidel. Nechce definovat žádné obecně závazné normy. Pouze předepisuje jeden z mnoha možných způsobů tvorby webu. Dodržení těchto postupů má zajistit všeobecně přístupné, bezbariérové a přehledné dokumenty. Kdokoli tato pravidla může použít, nemusí je však použít nikdo - nepopíráme, že kvalitní web lze vytvořit i jinými postupy.

Pokud se však kdokoli rozhodne některou ze zásad (nebo všechny) dodržet, autoři W4D mu zajišťují, že tím prospěje přístupnosti a použitelnosti svých prezentací. Nic víc nenabízíme a nic víc po nikom nechceme.


Prohlášení W4D

O pravidlech tvorby hodnotného a všeobecně přístupného webu bylo napsáno mnoho článků a publikací. Jako autoři jsme si vědomi, že jeden příklad je lepší než tisíce knih. Prezentace, která se hlásí k dodržení Dogmatu W4, proto respektuje Zásady W4D.

Tyto zásady nejsou pro kvalitní web nezbytné, jejich dodržování ale snižuje rizika omezení jeho přístupnosti a použitelnosti.


Zásady W4D

Pozn.: U každého bodu je uveden odkaz na detailní popis, vysvětlení důvodů, proč byla uvedená pravidla použita a jaké výhody jejich dodržení přináší.

1. Kód dokumentu

Kód dokumentů bezchybně vyhovuje striktnímu HTML 4.01 nebo XHTML. Současně zohledňuje zpětnou kompatibilitu i upřednostňuje dopředně kompatibilní syntaxi.

2. Záhlaví dokumentu

Záhlaví obsahuje stručný a výstižný titulek, jméno a e-mail autorů kódu a kódování dokumentu, pokud se liší od výchozího kódování.

3. Struktura dokumentu

Autor musí zajistit, že dokument a jeho kód věrně odrážejí sémantiku a strukturu obsahu. Hlavnímu sdělení dokumentu smí předcházet pouze informace, které se čtenář má dozvědět, než toto sdělení začne číst. Tělo dokumentu nesmí obsahovat značky, které nenesou sémantickou nebo strukturální informaci, ani obsah, který má pouze prezentační charakter.

4. Navigace

Každý dokument v prezentaci vyjma úvodní strany musí obsahovat odkaz na úvodní stranu. Všechny další části dokumentu určené k navigaci musí být prezentovány a umístěny ve všech dokumentech shodně. Delší dokumenty musí být rozděleny do sekcí, odkazovaných z prologu dokumentu.

5. Úvodní strana

Úvodní strana celé prezentace musí zřetelně popisovat cíl a sdělení této prezentace. Viditelně odkazuje kontakt na administrátora.

6. Sdělení dokumentu

Každá informace sdělovaná dokumentem musí být dostupná v textovém formátu.

7. Odkazy

Všechny odkazy a další aktivní prvky musí jasně popisovat svůj cíl a akci, kterou jejich aktivace způsobí. Odkazy musí zůstat podtrženy, pokud jejich podtržení nezakáže uživatel. Přeformátování dokumentu smí způsobit pouze aktivace nějakého prvku.

8. Tabulky

Tabulkové prvky mohou být v dokumentu použity k rozmístění a formátování tabulkových dat, nikdy k definování vzhledu dokumentu. Tabulky musí být přístupné bez ohledu na použitý způsob prezentace (vyjma případů kdy koncové zařízení tabulky vůbec nepodporuje), čitelné a jejich obsahu musí předcházet výstižný nadpis a/nebo shrnutí.

9. Použití dokumentu

Obsah ani kód dokumentu nesmí předjímat, doporučovat ani vyžadovat konkrétní způsob použití. Přístupnost obsahu dokumentu nesmí žádnému způsobu prezentace dávat přednost.

10. Doplňky dokumentu

Kód, ovlivňující prezentaci dokumentu, musí být umístěn v externích souborech, připojených k dokumentu v jeho záhlaví. Korektní prezentace dokumentu nesmí záviset na nějakém doplňku (nebo jeho části), který může být uživatelem zakázán či odinstalován, nebo který po uživateli vyžaduje instalaci softwaru, který není v jeho prostředí právě dostupný. Kód dokumentu ani jeho doplňky nesmí měnit nebo nebrat ohled na uživatelské předvolby.

11. Barvy

Barvy v dokumentu musí být definovány s ohledem na dostatečný kontrast jasu a odstínu popředí a pozadí. Na pozadí nesmí být použit vzorek, který jakkoli snižuje čitelnost obsahu.

12. Text

Kolem každého textu musí být zřetelný prostor. Velikost písma může být definována pouze absolutně nebo relativními jednotkami, žádné písmo nesmí být definováno menší než xx-small. Definice typu písma musí obsahovat položku, která je zaručeně dostupná na každém zařízení (to je obvykle zajištěno obecnou rodinou písma).

13. Autoři

Autoři dodržující tyto zásady je mohou uvést a/nebo odkázat ve svých dokumentech.